رئیس دانشکده

نام  و نام خانوادگی:  دکتر محسن شعبانی

رشته تحصیلی : شیمی فیزیک

مدرک تحصیلی: دکتری