معاون دانشکده

نام  و نام خانوادگی: دکتر مهدی ابراهیمی

رشته تحصیلی : بیوشیمی

مدرک تحصیلی: دکتری