اداره آموزش

 

نام

نام ­خانوادگی

سمت

شماره داخلی

عباس

عروجی

رئیس اداره آموزش علوم پایه و علوم زیستی

294

ابراهیم

حاجی مزدرانی

کارشناس گروههای ژنتیک و بیوتکنولوژی

215

عباس

بوربور

کارشناس گروههای زیست شناسی عمومی و میکروبیولوژی

330

خدیجه

کمیزی

کارشناس گروههای بیوشیمی و بیوفیزیک

229