بیوشیمی و بیوفیزیک

مدیر گروه

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

پست الکترونیک

روزهای حضور

شماره داخلی

مهدی

ابراهیمی

بیوشیمی

دکتری

استادیار

[email protected]

شنبه

2شنبه

4شنبه

5شنبه

275

 

 

 اعضاء هیئت علمی گروه

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

راحله

صفائی­ جوان

بیوفیزیک

دکتری

استادیار

حسن

صاحب­ جمعی

بیوفیزیک

دکتری

استادیار

رابعه

خوشنویس­ زاده

بیوفیزیک

دکتری

استادیار

 

 

رشته های موجود در گروه

رشته

مقطع

بیوشیمی

کارشناسی

بیوفیزیک

کارشناسی

بیوشیمی­ گیاهی

کارشناسی­ ارشد

بیوفیزیک

کارشناسی ­ارشد