میکروبیولوژی

مشخصات مدیر گروه

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

پست الکترونیک

روزهای حضور

شماره داخلی

سحر

هنرمند جهرمی

میکروبیولوژی

دکتری

میکروبیولوژی

Sahar_hj2@yahoo.com

شنبه

یکشنبه

سه شنبه

 

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

عباس

پازوکی

 فیزیولوژی گیاهی

دکتری

استادیار

محمد

ابراهیم زاده

فیزیولوژی گیاهی

دکتری

استادیار

مریم

عیدی

فیزیولوژی جانوری

دکتری

دانشیار

فاطمه

نوربخش

میکروبیولوژی

دکتری

استادیار

سحر

هنرمند جهرمی

میکروبیولوژی

دکتری

استادیار

معصومه

مهدوی اورتاکند

بیوسیستماتیک گیاهی

دکتری

استادیار

 

رشته های موجود

رشته

مقطع

زیست شناسی عمومی

کارشناسی

علوم گیاهی

کارشناسی

میکروبیولوژی

کارشناسی

میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد

بیوسیستماتیک جانوری

کارشناسی ارشد