میکروبیولوژی

مشخصات مدیر گروه

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

پست الکترونیک

روزهای حضور

شماره داخلی

سحر

هنرمند جهرمی

میکروبیولوژی

دکتری

میکروبیولوژی

[email protected]

شنبه

یکشنبه

سه شنبه

 

 

 

اعضاء هیئت علمی گروه

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک

مرتبه علمی

عباس

پازوکی

 فیزیولوژی گیاهی

دکتری

استادیار

محمد

ابراهیم زاده

فیزیولوژی گیاهی

دکتری

استادیار

مریم

عیدی

فیزیولوژی جانوری

دکتری

دانشیار

فاطمه

نوربخش

میکروبیولوژی

دکتری

استادیار

سحر

هنرمند جهرمی

میکروبیولوژی

دکتری

استادیار

معصومه

مهدوی اورتاکند

بیوسیستماتیک گیاهی

دکتری

استادیار

 

رشته های موجود

رشته

مقطع

زیست شناسی عمومی

کارشناسی

علوم گیاهی

کارشناسی

میکروبیولوژی

کارشناسی

میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد

بیوسیستماتیک جانوری

کارشناسی ارشد